سامان بابائی کفاکی

درباره من

دکتر سامان بابائی کفاکی
image

استاد گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

اینجانب، با اصالتی سوادکوهی  (روستای کفاک از توابع لفور)، در سال 1359 در شهرستان قائم شهر (استان مازندران) متولد شدم. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خود گذرانده و در سال 1378 در مقطع کارشناسی رشته ریاضی کاربردی در دانشگاه مازندران مشغول به تحصیل شدم. سپس دوره های تحصیلات تکمیلی خود را در رشته ریاضی کاربردی (بهینه سازی) در سال های 89-1382 در دانشگاه صنعتی شریف سپری کرده و هم اکنون با مرتبه استادی در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر  دانشگاه سمنان مشغول به کار هستم. علائق تحقیقاتی اینجانب عبارت هستند از بهینه سازی عددی، محاسبات ماتریسی، رگرسیون آماری، الگوریتم های ابتکاری و پردازش تصویر....

محقق گوگل

(1402/11/29)

استنادات

1348

h-index

22

i10-index

42

مؤلفین همکار

18

اسکوپوس

(1402/12/1)

استنادات

1019

مقالات

88

h-index

19

مؤلفین همکار

21

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1382

کارشناسی

دانشگاه مازندران

1382-1384

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

1384-1389

دکتری

دانشگاه صنعتی شریف

تجارب

1401

معاون پژوهش و فناوری دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

1393-1400

مدیر گروه هدایت استعدادهای درخشان

دانشگاه سمنان

مهارت ها

برنامه نویسی با MATLAB

اولویت های پژوهشی

بهینه سازی عددی

محاسبات ماتریسی

برنامه ریزی با اعداد صحیح و شبکه ها

الگوریتم های ابتکاری

رگرسیون آماری

پردازش تصویر

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Nonmonotone diagonally scaled limited-memory BFGS methods with application to compressive sensing based on a penalty model
APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS(2022)
^سامان بابائی کفاکی, *, 9812520001
A hybrid quasi-Newton method with application in sparse recovery
COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS(2022)
^سامان بابائی کفاکی*, , 9812520001
Challenges of using blockchain technology in the international markets
مدیریت فناوری اطلاعات(2022)
9712527001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^سامان بابائی کفاکی, ^محمد رحمانی منش
Modified conjugate gradient method for solving sparse recovery problem with nonconvex penalty
SIGNAL PROCESSING(2022)
*, علی رضا حسینی, ^سامان بابائی کفاکی
A heuristic algorithm to combat outliers and multicollinearity in regression model analysis
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(2022)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, 9611552021
Two penalized mixed–integer nonlinear programming approaches to tackle multicollinearity and outliers effects in linear regression models
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION(2021)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, زهره امینی فرد
An augmented memoryless BFGS method based on a modified secant equation with application to compressed sensing
APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS(2021)
, ^سامان بابائی کفاکی*, 9812520001
An adaptive descent extension of the Polak–Rebière–Polyak conjugate gradient method based on the concept of maximum magnification
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(2021)
زهره امینی فرد*, ^سامان بابائی کفاکی
Modified spectral conjugate gradient methods based on the quasi--Newton aspects
PACIFIC JOURNAL OF OPTIMIZATION(2020)
9511623001*, ^سامان بابائی کفاکی
A restart scheme for the Dai–Liao conjugate gradient method by ignoring a direction of maximum magnification by the search direction matrix
RAIRO - Operations Research(2020)
9511623001, ^سامان بابائی کفاکی*
A modified scaled memoryless symmetric rank–one method
Bolletino dell Unione Matematica Italiana(2020)
^سامان بابائی کفاکی*
A randomized adaptive trust region line search method
An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA)(2020)
^سامان بابائی کفاکی*, 9311520002
Robust High-Dimensional Semiparametric Regression using Optimized Differencing Method Applied to Vitamin B2 Production Data
Iranian Journal of Health Sciences(2020)
^مهدی روزبه*, 9611552021, ^سامان بابائی کفاکی
Two–parameter scaled memoryless BFGS methods with a nonmonotone choice for the initial step length
NUMERICAL ALGORITHMS(2019)
^سامان بابائی کفاکی*, 9511623001
An optimal parameter choice for the Dai–Liao family of conjugate gradient methods by avoiding a direction of the maximum magnification by the search direction matrix
4OR-A QUARTERLY JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH(2019)
9511623001, ^سامان بابائی کفاکی*
A randomized nonmonotone adaptive trust region method based on the simulated annealing strategy for unconstrained optimization
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT COMPUTING AND CYBERNETICS(2019)
^سامان بابائی کفاکی*, سعید رضایی
A modified descent Polak-Ribiere-Polyak conjugate gradient method with global convergence property for nonconvex functions
CALCOLO(2019)
9511623001, ^سامان بابائی کفاکی*
Matrix analyses on the Dai–Liao conjugate gradient method
ANZIAM JOURNAL(2019)
9511623001, ^سامان بابائی کفاکی*
ارزیابی زیست محیطی روانکارهای خودرو با رویکرد چرخه حیات
سلامت و محیط زیست(2019)
9311222001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^سامان بابائی کفاکی
A Fuzzy-Weighted Approach to the Problem of Selecting the Right Strategy Using the Robustness Analysis (Case Study: Iran Automotive Industry)
Fuzzy Information and Engineering(2019)
علی سرورخواه, ^سامان بابائی کفاکی*, دکتر عادل آذر, ^محسن شفیعی نیگابادی
An adaptive retrospective trust region method based on a hybridization of the monotone and nonmonotone aspects
PACIFIC JOURNAL OF OPTIMIZATION(2018)
9311520002, ^سامان بابائی کفاکی*
A Linear Hybridization of the Hestenes–Stiefel Method and the Memoryless BFGS Technique
MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS(2018)
^سامان بابائی کفاکی*, رضا قنبری
Matrix ‎A‎pproach to ‎R‎obustness ‎A‎nalysis for ‎S‎trategy ‎S‎election
International Journal of Industrial Mathematics(2018)
9221221001, ^سامان بابائی کفاکی*, عادل آذر, ^محسن شفیعی نیگابادی
A heuristic approach to combat multicollinearity in least trimmed squares regression analysis
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING(2018)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, ^علیرضا نعیمی صدیق
A hybrid scaling parameter for the scaled memoryless BFGS method based on the $\\\\ell_\\\\infty$ matrix norm
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS(2018)
^سامان بابائی کفاکی*
توسیعی از یک روش گرادیان مزدوج سه¬بخشی مبتنی بر مقادیر تابع هدف با تضمین همگرایی بدون فرض تحدب
تحقیق درعملیات در کاربردهای آن(2018)
^سامان بابائی کفاکی*, 9218050001
A monotone preconditioned gradient method based on a banded tridiagonal inverse Hessian approximation
UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS(2018)
^سامان بابائی کفاکی*
استفاده از تحلیل استواری وزنی در انتخاب استراتژی (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا)
مدیریت صنعتی دانشگاه تهران(2018)
9221221001, عادل آذر*, ^سامان بابائی کفاکی, ^محسن شفیعی نیگابادی
Extensions of the Hestenes-Stiefel and Polak-Ribiere-Polyak conjugate gradient methods with sufficient descent property
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY(2017)
^سامان بابائی کفاکی*, رضا قنبری
AN EXTENDED DAI-LIAO CONJUGATE GRADIENT METHOD WITH GLOBAL CONVERGENCE FOR NONCONVEX FUNCTIONS
GLASNIK MATEMATICKI(2017)
9218050001, ^سامان بابائی کفاکی*, دکتر رضا قنبری- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
An adaptive nonmonotone trust region algorithm
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE(2017)
9311520002, ^سامان بابائی کفاکی*
Two accelerated nonmonotone adaptive trust region line search methods
NUMERICAL ALGORITHMS(2017)
^سامان بابائی کفاکی*, 9311520002
An adaptive nonmonotone trust region method based on a modified scalar approximation of the Hessian in the successive quadratic subproblems
RAIRO - Operations Research(2017)
9311520002, ^سامان بابائی کفاکی*
An Optimal Extension of the Polak–Ribière–Polyak Conjugate Gradient Method
NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION(2017)
^سامان بابائی کفاکی*, رضا قنبری
Two Adaptive Dai–Liao Nonlinear Conjugate Gradient Methods
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE(2017)
^سامان بابائی کفاکی*, رضا قنبری
A revised Cholesky decomposition to combat multicollinearity in multiple regression models
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2017)
^سامان بابائی کفاکی*, ^مهدی روزبه
A modified nonmonotone trust region line search method
JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTING(2017)
9311520002, ^سامان بابائی کفاکی*
A class of biased estimators based on QR decomposition
Linear Algebra and its Applications(2016)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, محمد آرشی
Hybridizations of genetic algorithms and neighborhood search metaheuristics for fuzzy bus terminal location problems
Applied Soft Computing(2016)
^سامان بابائی کفاکی, رضا قنبری, نظام الدین مهدوی امیری*
A descent hybrid modification of the Polak–Ribière–Polyak conjugate gradient method
RAIRO - Operations Research(2016)
^سامان بابائی کفاکی*, رضا قنبری
A class of adaptive Dai–Liao conjugate gradient methods based on the scaled memoryless BFGS update
4OR-A QUARTERLY JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH(2016)
^سامان بابائی کفاکی*, رضا قنبری
Two extensions of the Dai-Liao method with sufficient descent property based on a penalization scheme
BULLETIN OF COMPUTATIONAL APPLIED MATHEMATICS(2016)
مسعود فاطمی*, ^سامان بابائی کفاکی
A New Three-Term Conjugate Gradient Method with Descent Direction for Unconstrained Optimization
MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS(2016)
XiaoLiang Dong*, HongWei Liu, YuBo He, ^سامان بابائی کفاکی, رضا قنبری
A class of descent four-term extension of the Dai-Liao conjugate gradient method based on the scaled memoryless BFGS update
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION(2016)
^سامان بابائی کفاکی*, رضا قنبری
Descent Symmetrization of the Dai–Liao Conjugate Gradient Method
Asia-Pacific Journal of Operational Research(2016)
^سامان بابائی کفاکی*, رضا قنبری
On optimality of two adaptive choices for the parameter of Dai–Liao method
OPTIMIZATION LETTERS(2015)
^سامان بابائی کفاکی
A modified scaling parameter for the memoryless BFGS updating formula
NUMERICAL ALGORITHMS(2015)
^سامان بابائی کفاکی
A modified three–term conjugate gradient method with sufficient descent property
APPLIED MATHEMATICS-A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES SERIES B(2015)
^سامان بابائی کفاکی
An extended three-term conjugate gradient method with sufficient descent property
MISKOLC MATHEMATICAL NOTES(2015)
^سامان بابائی کفاکی, رضا قنبری
Extended least trimmed squares estimator in semiparametric regression models with correlated errors
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2015)
^مهدی روزبه, ^سامان بابائی کفاکی
A hybridization of the Hestenes-Stiefel and Dai-Yuan conjugate gradient methods based on a least-squares approach
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE(2014)
^سامان بابائی کفاکی, رضا. قنبری
A hybridization of the Polak-Ribiere-Polyak and Fletcher-Reeves conjugate gradient method
NUMERICAL ALGORITHMS(2014)
^سامان بابائی کفاکی, رضا. قنبری
The Dai–Liao nonlinear conjugate gradient method with optimal parameter choices
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH(2014)
^سامان بابائی کفاکی, رضا. قنبری
Two modified three-term conjugate gradient methods with sufficient descent property
OPTIMIZATION LETTERS(2014)
^سامان بابائی کفاکی, رضا. قنبری
Tow optimal Dai-Liao conjugate gradient methods
OPTIMIZATION(2014)
^سامان بابائی کفاکی, رضا. قنبری
On the sufficient descent condition of the Hager-Zhang conjugate gradient methods
4OR-A QUARTERLY JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH(2014)
^سامان بابائی کفاکی
A modified scaled conjugate gradient method with global convergence for nonconvex functions
BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN(2013)
^سامان بابائی کفاکی, رضا. قنبری
Two modified scaled nonlinear conjugate gradient methods
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS(2013)
^سامان بابائی کفاکی
An adaptive conjugacy condition and related nonlinear conjugate gradient methods
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS(2013)
^سامان بابائی کفاکی
A modified scaled memoryless BFGS preconditioned conjugate gradient method for unconstrained optimization
4OR-A QUARTERLY JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH(2013)
^سامان بابائی کفاکی
Two modified hybrid conjugate gradient methods based on a hybrid secant equation
MATHEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS(2013)
^سامان بابائی کفاکی, نظام الدین مهدوی امیری
A new proof for the sufficient descent condition of Andrei's scaled conjugate gradient algorithms
PACIFIC JOURNAL OF OPTIMIZATION(2013)
^سامان بابائی کفاکی
Addendum to: A hybrid conjugate gradient method based on a quadratic relaxation of Dai–Yuan hybrid conjugate gradient parameter
OPTIMIZATION(2012)
^سامان بابائی کفاکی
A Note on the Global Convergence of the Quadratic Hybridization of Polak–Ribière–Polyak and Fletcher–Reeves Conjugate Gradient Methods
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS(2012)
^سامان بابائی کفاکی
Two hybrid nonlinear conjugate gradient methods based on a modified secant equation
OPTIMIZATION(2012)
^سامان بابائی کفاکی, رضا. قنبری
On the sufficient descent property of the Shanno’s conjugate gradient method
OPTIMIZATION LETTERS(2012)
^سامان بابائی کفاکی
A modified two-point stepsize gradient algorithm for unconstrained minimization
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE(2012)
^سامان بابائی کفاکی, مسعود فاطمی
A quadratic hybridization of Polak–Ribière–Polyak and Fletcher–Reeves conjugate gradient methods
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS(2012)
^سامان بابائی کفاکی
AN EFFICIENT AND PRACTICALLY ROBUST HYBRID METAHEURISTIC ALGORITHM FOR SOLVING FUZZY BUS TERMINAL LOCATION PROBLEMS
Asia-Pacific Journal of Operational Research(2012)
^سامان بابائی کفاکی, رضا. قنبری, نظام الدین مهدوی امیری
Erratum to: Scaled memoryless BFGS preconditioned conjugate gradient algorithm for unconstrained optimization
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE(2011)
^سامان بابائی کفاکی
Dai–Liao extensions of a descent hybrid nonlinear conjugate gradient method with application in signal processing
NUMERICAL ALGORITHMS(2022)
, ^سامان بابائی کفاکی*
Optimization of knowledge transferring costs in designing product portfolio: a fuzzy binary linear programming model
VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems(2022)
9311222001, ^محسن شفیعی نیگابادی*, ^سامان بابائی کفاکی
Improving the Dai-Liao parameter choices using a fixed point equation
Journal of Mathematical Modeling(2022)
^سامان بابائی کفاکی*,
Analysis of the Maximum Magnification by the Scaled Memoryless DFP Updating Formula with Application to Compressive Sensing
MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS(2021)
, ^سامان بابائی کفاکی*
Diagonally scaled memoryless quasi–Newton methods with application to compressed sensing
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION(2023)
, ^سامان بابائی کفاکی*
Improved high-dimensional regression models with matrix approximations applied to the comparative case studies with support vector machines
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE(2022)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی,
A survey on the Dai–Liao family of nonlinear conjugate gradient methods
RAIRO - Operations Research(2023)
^سامان بابائی کفاکی*
A descent extension of a modified Polak–Ribière–Polyak method with application in image restoration problem
OPTIMIZATION LETTERS(2023)
^سامان بابائی کفاکی*, 9811520005,
شناسایی متغیر های پایداری زنجیره تأمین خدمات پرداخت الکترونیک با کاربرد فناوری بلاکچین
توسعه تکنولوژی صنعتی(2023)
^محسن شفیعی نیگابادی*, 9712527001, ^سامان بابائی کفاکی, ^محمد رحمانی منش
An Accelerated Three-Term Extension of a Descent Nonlinear Conjugate Gradient Method
Asia-Pacific Journal of Operational Research(2023)
^زهره امینی فرد, ^سامان بابائی کفاکی*, 9811520005
An approximate Newton-type proximal method using symmetric rank-one updating formula for minimizing the nonsmooth composite functions
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE(2023)
^زهره امینی فرد*, ^سامان بابائی کفاکی
A nonlinear mixed–integer programming approach for variable selection in linear regression model
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2023)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, زهره امینی فرد
Nonmonotone Quasi–Newton-based conjugate gradient methods with application to signal processing
NUMERICAL ALGORITHMS(2023)
*, ^سامان بابائی کفاکی, 40011623004
A restart scheme for the memoryless BFGS method
OPTIMIZATION(2023)
, ^سامان بابائی کفاکی*
An Adaptive Descent Extension of the Polak-Rebière-Polyak Conjugate Gradient Method Based on the Concept of Maximum Magnification
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات / 13th International Conference of Iranian Operations Research Society(2020-09-06)
9511623001*, ^سامان بابائی کفاکی
A Heuristic Nonlinear Penalty Model for Linear Regression
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2020-09-06)
^سامان بابائی کفاکی, ^مهدی روزبه*, 9611552021
کاهش اثرات ناشی از همخطی و پرتی داده‌ها در مدل‌های رگرسیونی با کمک برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح
دومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی(2018-11-15)
9511623001*, ^سامان بابائی کفاکی, ^مهدی روزبه
ارایه یک شرط سکانت اصلاح شده ترکیبی برای بهینه سازی نامقید
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^سامان بابائی کفاکی, اسماعیل اوودی نیا
چگونگی استفاده از CUTEr نصب شده درسیستم‌عامل مجازی لینوکس با قابلیت اجرا در ویندوز
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^سامان بابائی کفاکی, جلال جابری
A modified secant equation based on the Hager-Zhang conjugate gradient method
the 6th international conference of iranian operations research society(2013-05-08)
^سامان بابائی کفاکی
A modified Dai-Liao conjugate gradient method
International Conference on Operations Research and Optimization(2013-01-19)
^سامان بابائی کفاکی
A modified hybrid conjugate gradient method
5th International Conference of Iranian Operations Research Society(2012-05-16)
^سامان بابائی کفاکی
A nonlinear hybridizations of Polak-Ribiere-Polyak and Fletcher-Revees conjugate gradient methods
چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2011-05-18)
^سامان بابائی کفاکی
Modified conjugate gradient methods based on singular value analysis
International Conference on Computational Science and Numerical Algorithms (CSMA 2021)(2021-05-29)
^سامان بابائی کفاکی*
A Dai-Liao-based extension of the three-term Polak–Ribière–Polyak method
پنجمین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی(2023-01-25)
*, ^سامان بابائی کفاکی
بررسي يك مدل فازي براي بهينه سازي هزينه هاي انتقال دانش در طراحي سبد محصول
ساقيان مينا(تاریخ دفاع: 1402/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك روش ناحيه اعتماد غيريكنواي تسريع شده با شعاع وفقي براي بهينه سازي نامقيد
پورپناه عليرضا(تاریخ دفاع: 1402/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود ساختار روش گراديان مزدوج پولاك-ريبير-پولياك با كاربرد در بازيابي تصاوير
ميرحسيني نسرين(تاریخ دفاع: 1401/11/12) ، مقطع : دكتري
مدل بهينه زنجيره تأمين پايدار خدمات پرداخت الكترونيك با تأكيد بر كاربرد پلتفرم فناورانه (مورد مطالعه: شركت هلدينگ فن آوا)
اقابابايي حمزه(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : دكتري
بررسي ويژگي هاي طيفي روش هاي تندترين كاهش
محسني فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش¬هاي تحليل رگرسيوني در داده¬هاي با بعد بالا
معنوي منيره(تاریخ دفاع: 1398/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي يك روش ناحيه اعتماد غيريكنوا در بهينه سازي نامقيد
ابراهيمي سعيد(تاریخ دفاع: 1397/10/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه رويكردهاي ماتريسي براي روش هاي تكراري در بهينه سازي نامقيد
اميني فرد زهره(تاریخ دفاع: 1398/04/12) ، مقطع : دكتري
مطالعه همگرايي سراسري روش هاي BFGS و PRP تحت شرايط جستجوي خطي ولف اصلاح شده
وردان جلال(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برخي روش هاي ناحيه اعتماد غير يكنوا با مدل تقريبي ساده
شجاع شفيعي بابك(تاریخ دفاع: 1397/01/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برخي بهنگام سازي هاي رتبه يك متقارن براي تقريب هسي
كاظمي محمدحسن(تاریخ دفاع: 1396/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برخي طول گام هاي پيشنهاد شده جهت بهبود روش گراديان
نافعي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يك مدل پيشينه براي سبد محصول سبز- دانش محور با تاكيد بر تعاملات مشتري و مهندسي( مورد مطالعه شركت نفت بهران)
درستكار احمدي ناهيد(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
الگوريتم هاي ناحيه اعتماد اصلاح شده
رضائي سعيد(تاریخ دفاع: 1396/07/25) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل توسعه يافته تحليل استواري سه بعدي به منظور استفاده در ارزيابي و انتخاب استراتژي - مطالعه مورد مركزي تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا
سرورخواه علي(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
برنامه ريزي خطي چندهدفي فازي نوع 2
احمديان مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي يك روش گراديان مزدوج غيرخطي همگرا براي توابع نامحدب
ميرحسيني نسرين(تاریخ دفاع: 1395/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رده اي از روش هاي گراديان مزدوج غيرخطي سه بخشي كاهشي بر پايه شرايط سكانت
مهدي زاده حسين(تاریخ دفاع: 1395/03/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوريتم گراديان مزدوج PRP براي مسائل غيرخطي بزرگ مقياس
كردي هانيه(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بكارگيري بهنگام سازي هاي شبه نيوتن بي حافظه در روشهاي گراديان مزدوج
آرزم محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/02/20) ، مقطع : دكتري
-
فراهاني حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي برخي از روش هاي گراديان مزدوج فلچر – ريوز اصلاح شده كاهشي
مرادي شايسته(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي رياضي اعتبار سنجي در كنترل ريسك اعتباري
اعتمادي كيوان(تاریخ دفاع: 1394/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شرايط بهينگي KKT براي مسائل برنامه ريزي خطي چند هدفه بازه اي
حسيني خواه طاهره(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل كارايي و تخمين بازده به مقياس براي داده هاي منفي در تحليل پوششي داده ها
فراتي محسن(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كارايي چند دوره اي و شاخص بهره وري مالكويست در سيستم هاي توليد دومرحله اي
كرمي نازنين(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي برخي از روش هاي گراديان مزدوج پولاك – ريبير – پولياك اصلاح شده كاهشي
باقري ثابت خسمخي مظاهر(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوريتم نقطه مبدائي براي مسائل غيرمحدب روي منيفلدهاي هادامارد
ميرزائي موحد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معيار نيم - واريانس به عنوان يك اندازه ريسك براي انتخاب پرتفوي بهينه
دوست محمدي مهديه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل DEA شبكه اي براي سنجش كارايي زنجيره تأمين
احمدزاده فرد مهدي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دوگاني مسائل كسري خطي چندهدفي
دهيني مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش هاي گراديان مزدوج غيرخطي چندگامي براي مينيمم سازي نامقيد
حسين پورسلوكلائي كلثوم(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك روش شبه نيوتن اصلاح شده براي بهينه سازي ساخت يافته با اطلاعات جزئي از ماتريس هسي
داودي نيا اسماعيل(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوريتم گراديان مزدوج مقياس بندي شده براي بهينه سازي نامقيد
ابوالقاسمي پريسا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بيشترين تكرار ريشه چندجمله ايهاي جورسازي در يك درخت و مينيمم پوشش مسير
همتي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباحثي در توابع محدب
عباس زاده صادق(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : دكتري
سنجش كارايي سيستم هاي شبكه اي با ورودي ها و خروجي هاي نامطلوب توسط تحليل پوششي داده ها
ابوئي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از شبكه هاي عصبي براي حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي
مافي شهاب الدين حيدر(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه دوگان در مسائل برنامه ريزي خطي بازه اي چندهدفي
فولادي پرديس(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از نظريه امكان در برنامه ريزي خطي با متغيرهاي تصادفي- فازي
كرباسي ولاشاني دل آراء(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Two effective hybrid conjugate gradient algorithms based on modified BFGS updates
NUMERICAL ALGORITHMS(2011)
^سامان بابائی کفاکی, مسعود فاطمی, نظام الدین مهدوی امیری
Big Data Optimization: Recent Developments and Challenges
Big Data Optimization: Recent Developments and Challenges
توسعه روش های مبتنی بر گرادیان در بهینه سازی
(2021-11-29 00:00:00)
رهيافت هايي تركيبي براي حل مسايل بهينه سازي غيرخطي نامقيد بزرگ مقياس
(2016-09-28 00:00:00)
رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارا با استفاده از نظریه بازی مبتنی بر مدل SBM ورودی محور(ناظر)
(2019-12-16)
بهبود الگوریتم های کلاسیک بهینه سازی غیرخطی بر اساس مدلهای پایدار و تصادفی(مجری اول)
(2019-01-30)
رویکردهایی نوین در روش های ناحیه اعتماد برای حل مسائل بهینه سازی نامقید بزرگ مقیاس(مجری اول)
(2019-02-20)
یک روش دای-لیائو طیفی کاهشی بر اساس ویژگی های روش شبه نیوتن(ناظر)
(2023-04-16)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان- دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر- کدپستی: 19111-35131
sbk@semnan.ac.ir
0098-23-31535761

فرم تماس